For man­ge år si­den brug­te man høj­tek­no­lo­gi og ge­ne­tisk ma­ni­p­u­le­re­de ha­jer i Aqua­ti­ca-pro­jek­tet for at fin­de en kur mod Alzhei­mers syg­dom. De kom tæt på at nå må­let, men der ske­te en tra­ge­die som stand­se­de pro­jek­tet. Nu er Carl Mon­roe, en man­ge­mil­li­o­nær fra far­ma­ceu­tin­du­stri­en, fast be­slut­tet på at gen­op­ta­ge forsk­nin­gen i un­der­vands­la­bo­ra­to­ri­et. Sam­men med den tid­li­ge­re Navy SEAL Trent Sla­ter og for­sker­ne Da­ni­el og Les­lie Kim, hå­ber Mon­roe at over­ta­le mil­jø- og ha­j­for­kæm­pe­ren Mi­sty Cal­ho­un til at til­slut­te sig tea­met. Men Cal­ho­un bli­ver cho­ke­ret, da hun er­fa­rer at virk­som­he­den bru­ger ufor­ud­si­ge­li­ge og me­get ag­gres­si­ve ty­re­ha­jer som for­søgs­dyr. In­den læn­ge bli­ver ha­jer­ne – un­der ind­fly­del­se af me­di­ka­men­ter – både klo­ge­re, hur­ti­ge­re og me­get far­li­ge­re.

FAKTA

  • VOD-premiere: 7. maj 2018
  • Genre: Horror, Science Fiction, Action
  • Instruktør: Darin Scott
  • Medvirkende: Danielle Savre, Michael Beach, Rob Mayes